Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Kamphuis Dienstverlening

algemene voorwaardenDefinities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Kamphuis Dienstverlening: Kamphuis Dienstverlening, ingeschreven bij de KvK onder nummer 502 79 866.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Algemeen B.V. en de wederpartij.

Dienst: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de klant en Kamphuis Dienstverlening.

Klant: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en de dienst heeft afgenomen.

1. Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Kamphuis Dienstverlening en de klant.

1a. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Kamphuis Dienstverlening, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2. Aanbiedingen en/of offertes
Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) elektronisch en/of telefonisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2a. De aanbieding en/of offerte geldt voor de periode die is aangegeven.
Geadviseerd wordt om in deze bepaling vast te leggen of de aanbiedingen en/of offertes vrijblijvend zijn of dat er een vervaltermijn bestaat.

2b. Kamphuis Dienstverlening kan onder bepaalde omstandigheden niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden.

3. Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand doordat de klant akkoord gaat met de offerte / aanbieding aanvaarding van Kamphuis Dienstverlening.

4. Wijziging overeenkomst
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Kamphuis Dienstverlening zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4a. Kamphuis Dienstverlening zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Kamphuis Dienstverlening kunnen worden toegerekend.

5. Uitvoering overeenkomst
Kamphuis Dienstverlening zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5a. Kamphuis Dienstverlening heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. In de voorwaarden kan opgenomen worden dat u niet verplicht bent tot uitvoering van de volgende fase zolang de klant de factuur niet heeft betaald.

5b. De klant verstrekt tijdig alle gegevens of instructies aan Kamphuis Dienstverlening.

6. Annulering overeenkomst

Indien klant de overeenkomst wil annuleren (2 weken van te voren of korter) zal Kamphuis Dienstverlening annuleringskosten in rekening brengen. Deze annuleringskosten bedragen 10% van het overeen gekomen bedrag

7. Prijzen
Vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

8. Prijswijziging
Indien Kamphuis Dienstverlening met de klant bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Kamphuis Dienstverlening niet gerechtigd tot verhoging van de prijs, wanneer de prijs niet nadrukkelijk onder voorbehoud is gegeven.

9. Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Kamphuis Dienstverlening aangewezen bankrekening of in contanten na afronden van de werkzaamheden tenzij anders is overeengekomen.

9a. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

9b. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Kamphuis Dienstverlening aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

10. Incassokosten
Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

11. Opschorting
Indien de klant een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Kamphuis Dienstverlening het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.

11a. Kamphuis Dienstverlening behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

12. Ontbinding
Indien de klant een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Kamphuis Dienstverlening bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. De vorm van de ontbinding moet ook nog worden opgenomen. Na ontbinding worden vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

12a. Voorts is Kamphuis Dienstverlening bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

12b. Indien Kamphuis Dienstverlening de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Kamphuis Dienstverlening niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

13. Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Kamphuis Dienstverlening of de klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

14. Garanties
Kamphuis Dienstverlening garandeert dat de geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.

15. Aansprakelijkheid
Kamphuis Dienstverlening is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Kamphuis Dienstverlening.

16. Vrijwaring
De klant vrijwaart Kamphuis Dienstverlening voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

17. Intellectuele eigendom
Algemeen B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

18. Privacy
De gegevens en informatie die de klant aan Kamphuis Dienstverlening verstrekt, zal Kamphuis Dienstverlening zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

18a. Kamphuis Dienstverlening mag de persoonsgegevens van de klant uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

18b. Klant heeft het recht om te bekijken welke persoonlijke informatie er is opgeslagen op de website van Kamphuis Dienstverlening- Klant heeft tevens het recht om de opgeslagen persoonlijke informatie te verwijderen van de website van Kamphuis Dienstverlening.

18c. De door een klant ingestuurde referenties, worden eenmaal door ons ontvangen, intellectueel eigendom van Kamphuis Dienstverlening. Kamphuis Dienstverlening heeft hiermee het recht, om de referenties op haar website te tonen. Daarnaast heeft Kamphuis Dienstverlening het recht om bij de referentie de naam evenals woonplaats voor de klant te tonen.

19. Cookies
Wij gebruiken cookies op onze website om ervoor te zorgen dat onze website optimaal gebruikt kan worden. Op de Cookie Info pagina kunt U meer lezen over welke cookies wij gebruiken.

19a. Cookies kunnen door de klant worden geaccepteerd of geweigerd. Indien cookies worden geweigerd kan de klant eveneens normaal gebruik maken van de website.

20. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kamphuis Dienstverlening partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

21. Kamphuis Dienstverlening behoud zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen. Kamphuis Dienstverlening is verplicht om direct melding te maken van de gewijzigde algemene voorwaarden, middels een artikel op de website.

Print Friendly, PDF & Email